Thema's

De Beheercommissie behandelt een  aantal afgelijnde thema’s binnen afzonderlijke werkgroepen, om bepaalde discussies voldoende technisch en gedetailleerd te kunnen voeren zonder het algemene vergaderproces te verzwaren. Deze werkgroepen koppelen maandelijks de stand van zaken terug naar de Beheercommissie. 

Weight
4
Section Type
Node Types
Create Section Page
Create Document Page
Override default section options

Optimalisatie en beheer

In deze werkgroep wordt het beheer en de resultaten van alle gerealiseerde gebieden in detail besproken. De werkgroep lijst nodige ingrepen of maatregelen ter optimalisatie van het beheer of de inrichting van de gebieden op, werkt deze uit en begeleidt de uitvoering.

Weight
0
Section Type
Node Types
Create Document Page
Override default section options

Jacht en bestrijding

Een afzonderlijke werkgroep komt minstens jaarlijks samen met de Wildbeheerseenheid Waasland rond het thema 'jacht en bestrijding'. Zo maken we afspraken en komt samenwerking tot stand rond bv. bestrijding van exoten.

Weight
2
Section Type
Node Types
Create Document Page
Override default section options

Natuur en landbouw

Een belangrijk aantal eigenaars of gebruikers van percelen wordt rechtstreeks geconfronteerd worden met de havenuitbreiding en de natuurontwikkeling die daar bij hoort. Daarom voorziet de Vlaamse Regering in een pakket aan flankerende maatregelen. Daarnaast wordt waar mogelijk ingezet op samenwerking met de lokale landbouwers in het natuurbeheer.

Weight
4
Section Type
Node Types
Create Document Page
Override default section options

Natuur en wonen

De realisatie van natuur heeft een impact op de omliggende woonkernen. Gezien het Centraal Netwerk dit thema behandelt, is er binnen de Beheercommissie geen afzonderlijke werkgroep rond wonen. 

Weight
6
Section Type
Node Types
Create Document Page
Override default section options

Natuur en erfgoed

Bij de nieuwe natuurprojecten wordt in de mate van het mogelijke van bij de start rekening gehouden met eventuele erfgoedwaarden.

Weight
7
Section Type
Node Types
Create Document Page
Override default section options

Natuur en recreatie

De Beheercommissie staat achter een kwalitatieve uitbouw van de regio en ziet hierin een belangrijke bijdrage aan het verbreden van het draagvlak voor de natuurontwikkelingen. De vraag naar recreatief medegebruik van de natuurgebieden is dan ook opgenomen als milderende maatregel in het actieplan horend bij het ontwerp-GRUP. Tegelijk moet de Beheercommissie bewaken dat de natuurfunctie en het behalen van de ecologische doelstellingen ten allen tijde primeren binnen de natuurgebieden. Verstoring door recreatief medegebruik dient dan ook vermeden te worden. Een doordacht onthaalbeleid kan mogelijk maken tegemoet te komen aan de vraag naar recreatief medegebruik, zonder daardoor het behalen van de natuurdoelstellingen te hypothekeren.

Weight
6
Section Type
Node Types
Create Document Page
Override default section options