Banner Beheercommissie Natuur polders van Kruibeke - Yves Adams

Slikken en schorren

Leefgebied / streefbeeld

Status

IHD pijler

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:
in Habitatrichtlijngebied:

Praktisch

Ligging:

Toegankelijkheid:

Beheerder:  Agentschap voor Natuur en Bos

Trekker: Waterwegen en Zeekanaal

In 1996 duidde de Vlaamse regering het huidige projectgebied aan als speciale beschermingszone, onder andere omwille van de aanwezigheid van bijzondere natuurvormen: de natte Elzenbroekbossen. Ongestoorde elzenbroekbossen zijn zeldzaam in deze streken. Ze zijn karakteristiek voor veenbodems en vormen biologisch het meest waardevolle natuurtype in de polders. Deze waardevolle bossen blijven vanzelfsprekend behouden en zelfs uitgebreid.

De 'resolutie van 20 februari 2002 betreffende de toepassing van de Vogel- en Habitatrichtlijn ter compensatie van grote infrastructuurwerken in de Wester- en Zeeschelde' alloceerde in dit gebied 300 hectare aan 'slikken en schorren' als permanente compensatie voor het 'historisch passief' aan natuurverliezen in de Antwerpse haven.

Deze oppervlakte is verspreid over het Kruibeekse GGG, het Kruibeekse Kreek GGG, het Bazelse GGG en de buitendijkse slikken en schorren, waaronder de ontpoldering van de Fasseit.

Voorbereiding

Start:

Realisatie

Start:

Overloopdijk

Ringdijk

In- en uitwateringsconstructies

Beheer

Start:

Toekomst

Monitoring