Banner Beheercommissie Natuur polders van Kruibeke - Yves Adams

Kader

Dit hoofdstuk beschrijft het juridische en beleidsmatige kader van de natuurontwikkelingen. In de Antwerpse havenregio bevinden zich een aantal Europese 'speciale beschermingszones', die deel uitmaken van het 'Natura 2000' netwerk. Dit vraagt een specifieke aanpak. De omzetting van de Europese richtlijnen in de Vlaamse natuurwetgeving vormt hiervoor het kader.

Bij de stormvloedramp van 1976 brak onder meer de dijk van de Vliet ter hoogte van Ruisbroek en moesten meer dan 2000 mensen geëvacueerd worden. Naar aanleiding van deze ramp stelde de Ministerraad op 18 februari 1977 het Sigmaplan op ter beveiliging van het Zeescheldebekken tegen stormvloeden vanuit de Noordzee.

Nederland focuste zich na de rampzalige stormvloeden van 1953 binnen het...

Lees verder

GOG KBR: veiligheidsproject in een speciale beschermingszone


De polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde werden in 1996 aangeduid als Speciale Beschermingszone - Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) door de aanwezigheid van prioritair natuurgebied 'Overblijvende of relictbossen op alluviale gronden'. Dit Habitatrichtlijngebied 'Schelde-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent' valt...

Lees verder

Het Vlaams Parlement keurde op 20 februari 2002, in overeenstemming met het Nooddecreet, een resolutie goed die de Vlaamse regering toestemming gaf om de natuurcompensaties uit te werken. De compensaties in Kruibeke werden vastgelegd in het Integraal Plan, dat gehanteerd wordt als leidraad voor de concrete realisatie van het project.

Het Integraal Plan is het resultaat van een studie die...

Lees verder