Banner Beheercommissie Natuur polders van Kruibeke - Yves Adams

Werking

Dit hoofdstuk beschrijft personeel, leden, vergaderingen en thema's van de Beheercommissie Natuur Polders van Kruibeke.

Op de website van het Sigmaplan kan u alle voorbije jaarverslagen als pdf downloaden. 

Op 21 juni 2002 besliste de Vlaamse regering tot de oprichting van een Beheercommissie voor het gebied van het GOG KBR. Aangezien het toekomstige weidevogelgebied in KBR opgenomen is in het compensatieplan voor het Deurganckdokproject, werd in afwachting van de oprichting een werkgroep van de Beheercommissie natuurcompensaties LSO belast met de opvolging van het GOG KBR.

Op 6 maart 2006 werd aan minister Peeters gerapporteerd over de oprichting van de Beheercommissie Natuur KBR. De opmaak van het integrale inrichtingsplan en bijhorende project-MER voor het gebied werd op 6 december 2006 afgerond. Op 14 december 2006 werd de Beheercommissie Natuur KBR officieel opgericht. Het werkveld van deze Beheercommissie omvat alle aanwezige en nieuw ontwikkelde natuur in het gebied Kruibeke - Bazel - Rupelmonde.

De taken van de Beheercommissie omvatten:

 • Opvolgen en begeleiden van de realisatie van de natuurcompensaties ‘weidevogelgebied KBR’, ‘slikkenen schorrengebied KBR’ en boscompensaties.
 • Het opvolgen en begeleiden van het beheer en de ontwikkeling van natuur in het kader van het realiseren van een gunstige staat van instandhouding in het werkveld.
 • Het begeleiden en evalueren van de uitvoering van de natuurgerelateerde onderdelen van het integrale inrichtingsplan op basis van de monitoringresultaten.

De voorzitter van de Beheercommissie wordt als niet-stemgerechtigd lid uitgenodigd voor de vergaderingen van de Beheercommissie Linkerscheldeoever, zodat de opvolging van de aan het Nooddecreet gekoppelde compensaties in KBR gewaarborgd blijft. In de praktijk worden beide functies uitgeoefend door dezelfde persoon, waardoor informatiedoorstroming van de ene commissie naar de andere zeer vlot verloopt. Ook de samenwerking tussen beide secretariaten op administratief vlak draagt bij tot de garantie van de link tussen beide projecten.

Om specifieke thema’s grondiger te kunnen behandelen, worden naast de vergaderingen met de Beheercommissie ook enkele werkgroepen samengeroepen. Deze buigen zich over de slikken en schorren, boscompensaties, de inhoud van de onderhoudscontracten voor het beheer van het weidevogelgebied, over het overgangsbeheer en over de broedvogelmonitoring.

Volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in de Beheercommissie: 

 • Agentschap voor Natuur en Bos
 • Waterwegen en Zeekanaal NV
 • Afd Milieu-, Natuur en Energiebeleid
 • Gemeente Kruibeke
 • Vlaamse Landmaatschappij
 • Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
 • Provincie Oost-Vlaanderen (Dienst Planning en Natuurbehoud)
 • Kruin vzw
 • Natuurpunt
 • Boerenbond / Algemeen Boerensyndicaat

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en Universiteit Antwerpen leveren als wetenschappelijke instelling expertise aan. Ook Eco2 is als genodigde aanwezig. Voor specifieke agendapunten worden regelmatig studiebureaus, bedrijven of andere deskundigen gevraagd om toelichting in de vergadering.

Het Agentschap voor Natuur en Bos is verantwoordelijk voor het voorzitterschap van de Beheercommissie. Het secretariaat wordt verzorgd door Waterwegen en Zeekanaal. Beide instanties leveren een projectleider specifiek voor dit gebied. 

De commissie kan verder beroep doen op beleidsadviseurs, regiobeheerder, boswachter en arbeidersploeg van het ANB.

Bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek volgen 2 wetenschappers de evoluties binnen het werkveld van de Beheercommissie nauwgezet op.